Zefektivníme i Vaše odpadové hospodářství
  Popis technologie   Využití   Ke stažení

Třídění komunálního odpadu

Směsný komunální odpad tvoří zhruba 60 % komunálního odpadu. Jde o zbytkovou směs komunálních odpadů, kterou není možno v místě vzniku tohoto odpadu třídit a následně využít a vyhazujeme ji do běžných kontejnerů. Tyto odpady v současné době končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách. Dochází tedy k plýtvání důležitými surovinami a k poškozování životního prostředí.

Směsný komunální odpad (SKO) obsahuje mnoho cenných surovin vhodných k přímému využití. Složky jako inertní materiály, sklo, kovy a různé druhy plastů je možné po separaci využít jako kvalitní surovinu vhodnou k recyklaci, tím se efektivně sníží zatížení skládek a zařízení na spalování odpadů.

V současné době představuje zefektivnění odpadového hospodářství nezbytný element při zvyšování úrovně každého kraje. Toto téma je také předmětem celonárodní politiky a hraje důležitou roli ve vývoji legislativy životního prostředí. Dotace na svoz komunálního odpadu, trend zvyšování poplatků za skládkování a optimální využití a prodej produktů separace jsou důkazem, že třídící linka nemusí být přímo objektem závislým na dotacích, ale může ekonomicky soběstačně řešit problém nakládání s odpadem.

Třídění komunálního odpadu, které přináší naše společnost, se soustředí na nejnovější technologie v tomto oboru. Ruční třídění SKO není efektivní, dochází k velké chybovosti a je nutný velký počet zaměstnanců. Použitím nejnovějších automatických separátorů je chybovost snížena na minimum, dochází ke zvýšení kapacity a prodloužení počtu provozních hodin.

Vhodná separace a předúprava biologické složky komunálního odpadu umožňuje efektivní a ekologické zhodnocení organických frakcí, například ve formě kompostu, který se využívá k zúrodnění zemědělské půdy. Tyto frakce je také možno následně využít jako palivo pro bioplynové stanice, kotle na biomasu nebo stále aktuálnější zplyňovací reaktory. Celý proces třídění je touto cestou optimalizován s ohledem na co nejmenší množství nevyužitelného materiálu po separaci.

V naší společnosti si klademe za cíl najít pro klienta optimální koncept třídící linky, s ohledem na co nejvyšší úroveň separace vzhledem k individuálním možnostem. Výkupní cena jednotlivých produktů třídění je závislá na množství a čistotě materiálu. Proto nabízíme i nejnovější technologie pro čistění těchto produktů, zejména plastů. Tím docílíme maximálních výnosů při následném prodeji těchto produktů.

 

Možnosti instalace

Naše společnost dodává technologii pro třídění komunálních odpadů v různých kapacitách. Najdeme řešení pro jakékoliv množství SKO/rok. Vždy Vám navrhneme optimální soubor jednotlivých komponentů, od systému manuálního třídění až po plně automatickou linku. Dodáváme i technologii pro třídění a čištění plastových odpadů.

Základní návrh třídící linky spočívá v definování následovných parametrů

 

Množství a druh vstupního materiálu

Množství separovaných frakcí

Úroveň automatizace

Rozloha instalace

 

Doporučujeme provést analýzu Vašeho objektu pro přesné určení vhodného řešení.
Součástí analýzy je odborná konzultace našeho technika, posouzení současného stavu řešení.

 

Mám zájem o analýzu

Jak funguje proces třídění

Dovezený materiál je uskladněn v přijímací jímce. Vyřazení nadrozměrného a nevyhovujícího materiálu. Transport materiálu do třídící linky systémem dopravníků. Automatická separace organické frakce a individuální třídění recyklovatelného materiálu. Po finálním dotřídění produktů je poté produkt zabalen a uskladněn.

 

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.

Možnosti instalace zařízení

Organický odpad

Plasty

Inertní odpad

Odpadní kovy

Textil

Sklo

Papír

Soubory ke stažení

Hledáte jiné produkty?