Energeticky soběstačné řešení s nízkými náklady na provoz
  Popis technologie   Využití   Ke stažení

Kotel na biomasu s jednotkou ORC

Kogenerace, nebo-li kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) je efektivní způsob využití vstupního materiálu a jeho přeměnu na elektrickou energii a teplo.

Vstupním materiálem je v tomto případě biomasa, která je spalována v horkovodním kotli. Vyrobené teplo je přivedeno na výměník jednotky ORC (Organický Rankinův Cyklus). Zde předává svoji tepelnou energii pracovní látce, která se zahřívá, mění skupenství z kapalného na plynné, zvětšuje tím svůj objem a pod tlakem vstupuje do turbíny. Tepelná energie je přeměněna na mechanickou a mechanická dále na elektrickou pomocí generátoru. Po výstupu z turbíny je pracovní látka ochlazena, mění skupenství zpět na kapalné a celý cyklus se opakuje.

Primární teplo opouštějící výměník jednotky ORC je dále využito pro potřeby sušení, vytápění, nebo ohřevu TUV. V případě potřeby může být teplo využito ještě před vstupem do výměníku jednotky ORC. 

Výhodou kogenerace spojením horkovodního kotle a ORC jednotek je výroba elektrické energie a tepla již od malých výkonů, možnost ostrovního provozu, škálovatelnost jednotek a výkonů a především ekologický provoz.

Výhody kombinace kotle na biomasu s jednotkou ORC

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla z Biomasy

 

Energetická soběstačnost

pokrytí vlastní spotřeby

Modulární koncepce

široká škála jednotek

Minimální emise

šetří životní prostředí a snižuje produkci CO2

Nízké náklady

na provoz i údržbu

Decentralizace zdrojů

možnost ostrovního provozu

Zelená energie

výroba energie z obnovitelných zdrojů

 

Výkony instalovaných jednotek závisí na parametrech zpracovávaného tepla. Dle údajů o teplotě a množství dostupného tepla Vám zpracujeme předběžné odhady.

 

Mám zájem o analýzu

Tento systém najde využití všude tam, kde se hledá možnost výroby elektrické energie, případně elektrické energie a tepla z biomasy. Jedná se například o zemědělské a dřevařské provozy, které mohou využít přebytky vlastní produkce pro výrobu elektřiny a tepla pro vlastní spotřebu nebo u malých decentralizovaných zdrojů elektrické energie.

Poptávka analýzy stávajícího řešení

Prvním krokem k návrhu nového řešení je analýza stávajícího stavu daného objektu odborným technikem.

Možnosti instalace zařízení

Železárny

slévárny, hutě

Bioplynové stanice

kogenerace, turbíny

Čističky odpadních vod

chemické závody

Kotelny na biomasu

spalovny, elektrárny, cementárny

Alternativní zdroje tepla

Geotermální a solární zdroje tepla

Soubory ke stažení

Hledáte jiné produkty?